Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חדו״א 1

קצת על הקורס

הקורס מכסה את הנושאים הבאים:

 1. סופרימום אינפימום.
 2. סדרות.
 3. טורים.
 4. גבולות של פונקציות.
 5. רציפות.
 6. נגזרות ונגזרות מסדר גבוה.
 7. משפט ערך הביניים, רול,פרמה, לגרנז’ וקושי.
 8. רציפות במידה שווה.
 9. כלל לופיטל.
 10. טורי טיילור ושארית טיילור.
 11. שאלות ברמת מבחן.

פרק 1 – סופרימום אינפימום

פרק 2 – סדרות 

פרק 3 – טורים 

פרק 4 – גבולות של פונקציות 

פרק 5 – רציפות 

פרק 6 – נגזרות ונגזרות מסדר גבוה

פרק 7 – משפטי ערך הביניים

פרק 8 – רציפות במידה שווה 

פרק 9 – כלל לופיטל

פרק 10-טורי טיילור