Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חדו"א 3

קצת על הקורס

הקורס מכסה את הנושאים הבאים:

 1. פונקציות רב מימדיות.
 2. מבחן ההסיאן לפונקציה רב מימדית.
 3. משפט הפונקציה הסתומה וההפוכה.
 4. כופלי לגרנז’.
 5. קבוצות זניחות.
 6. מידת ג’ורדן.
 7. אינטגרל כפול.
 8. החלפת משתנים.
 9. אינטגרל משולש.
 10. אינטגרלים לא אמיתיים.
 11. פונקציות גמא ובטא ופונקציות רדיוליות.
 12. שאלות ברמת מבחן.

פרק 1 – פונקציות רב מימדיות

פרק 2 – מבחן ההסיאן לפונקציה רב מימדית

פרק 3 – משפט הפונקציה הסתומה וההפוכה

פרק 4 – כופלי לגרנז’

פרק 5 – קבוצות זניחות

פרק 6 – מידת ג’ורדן

פרק 7 – אינטגרל כפול

פרק 8 – החלפת משתנים

פרק 9 – אינטגרל משולש 

פרק 10 – אינטגרלים לא אמיתיים